Verslag van de jaarvergadering van de Bridgeclub Voerendaal dd. 17-10-2016

 1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij bedankt alle vrijwilligers die geholpen hebben met het klaarzetten van de bridgespullen en het verwerken van de resultaten op de computer.

 2. De notulen van de jaarvergadering op 12-10-2015 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 3. Het verslag van de secretaris gaat over de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering die hij notuleert, over het sturen van kaarten bij ziektes en jubilea en over het bijhouden van de statistieken bij de verschillende competities.
  De ledenadministratie zit in het professionele financiŽle programma van de penningmeester en er was dit jaar een behoorlijk verloop van leden. Definitief hebben opgezegd: Cor Bekker, Huub Kamps, Joop Brasse, Lian van den Broek, Annie Wijnen en Marianne Groenen, waarmee het ledental 72 bedraagt, hetgeen te weinig is om bij geringe afwezigheid 3 groepen competitie te kunnen spelen.
  Volgend jaar bestaat de club, die opgericht is op 23 september 1987, alweer 30 jaar en staat het volgende lustrumfeest voor de deur.
  Competitiestatistieken laten zien dat Mientje Gielen en Ger Spijkers zowel de beide ladder- als gewone competities hebben gewonnen, net als vorig jaar. Zij zijn de echte kampioenen van de club.
  Verdere winnaars : wintercompetitie B-groep Fleur en Fred Frumau en C-groep Gerda Servais en Annie Schols, lentecompetitie B-groep Lies van Lieshout en Joop Brasse en C-groep Tonny Schrijen en Miets Severens.
  De echte runners-up zijn de dames Gerda Servais en Annie Schols die in de lentecompetitie de C-groep wonnen, tweede werden in de B -groep en in de 2 laddercompetities ca. 50 en 53 % behaalden. Zij worden in de A-groep de uitdagers van Mientje en Ger, die helaas niet meer verder kunnen promoveren.

 4. Verslag van de penningmeester. Hij vraagt of er nog opmerkingen en/of vragen zijn over het financiŽle verslag, dat aan iedereen via e-mail is toegestuurd. Die zijn er niet en de penningmeester zegt dat er bijna genoeg geld is gereserveerd voor het komende lustrumfeest.
  De kascontrolecommissie , Jan Vliegen en Henk Nijdam, heeft de stukken bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat alles perfect in orde is. Per acclamatie werd het bestuur gedechargeerd. Omdat Jan en Henk volgend jaar voor de tweede keer de kascommissie vormen, moeten zij statutair aftreden en zich laten vervangen door twee nieuwe kascontroleurs. Als reserve voor volgend jaar meldden zich Mientje Gielen en Math Huijnen.

 5. Mededelingen van het bestuur.
  - Ger Spijkers, die na vele jaren als wedstrijdleider alle speelproblemen tijdens de wedstrijden naar grote tevredenheid heeft opgelost, treedt terug en wordt door de voorzitter uitgebreid bedankt met uiteraard een cadeautje. Hij citeert een onderdeel uit het reglement met als bedoeling dat de uitgesproken straffen bij onregelmatigheden en vergissingen niet echt als straf zijn bedoeld, maar alleen om het sportieve karakter van de wedstrijden te handhaven. Jeu Voragen zal deze taak tijdelijk waarnemen totdat Mientje Gielen aangeeft dat ze het wedstrijdreglement weer voldoende beheerst. Hiervoor heeft Mientje enige tijd nodig.
  - Het lustrumfeest volgend jaar zal gehouden worden op zondag 19 september 2017. De feestcommissie wordt veranderd. Omdat Jeu Voragen voorzitter van de bridgeclub is, stapt hij uit de commissie en heeft Math Huijnen bereid gevonden zijn plaats in de commissie in te nemen. Mia Brandsma, Jeanne Heuts en Hans van der Zande blijven lid van de feestcommissie en zullen hun ervaring van twee lustrumfeesten stoppen in het nieuwe feest.
  - omdat de club weer plaats heeft voor nieuwe leden, verschijnt er binnenkort in de wijkbladen van Voerendaal, Klimmen en Valkenburg advertenties om nieuwe leden te werven, die hier in een bijzaaltje van zaal Keulen gratis bridgeles kunnen krijgen onder voorwaarde van het lidmaatschap van de club en het bijdragen aan de lesboekjes. Hans van der Zande zal buiten hemzelf nog andere leden benaderen om ook mee te doen aan die lessen. Op het moment dat de nieuwe leden rijp zijn voor de competitie, zullen zij gaan meedraaien in de C-groep en zullen wat C- en B-leden doorstromen naar een hogere groep. Henk Nijdam zou graag willen dat wij jongeren benaderen om ze te stimuleren aan bridge te beginnen.
  - Er is een gesprek geweest van het bestuur met Finy en Huub Kamps over de woensdagmiddagclub. De financiŽn zullen onder de hoede van onze penningmeester blijven. De regeling van de kerst- en paasdrive en hun lustrumvieringen worden geregeld door de groep zelf met de mogelijkheden die de financiŽn bieden. Het bestuur van de club zal daar ook geen verdere bemoeienis mee hebben.

 6. Rondvraag.
  Mariette de Boer hoort de bedankjes voor alle vrijwilligers aan, maar vindt dat er bijna niets meer te doen is bij het klaarzetten van de bridgespullen. De voorzitter vindt dat het goed is geregeld, dat er, doordat Roy al de tafels en stoelen klaarzet, weliswaar minder werk is, maar dat ook geregeld mensen afwezig zijn, die dat normaal doen. Dus laten we dit systeem maar houden.
  Verder vindt Mariette dat sommige meegeleverde stukken erg kleine letters hebben, zoals de ledenlijst en de financiŽle stukken. De penningmeester zegt dat dat zo in het programma zit en kijkt of hij er nog iets aan kan doen.
  Finy Kamps vindt dat we de competities moeten inkorten tot 4 zittingen om meer doorstroming en daardoor meer contact met anderen te hebben. De voorzitter denkt dat inkorten naar 6 zittingen genoeg is, omdat die minimaal nodig zijn om een goed gemiddelde te bereiken over vijf of zes avonden.
  Lea Hoenen ziet dat Jessie Ummels niet meer als vertegenwoordiger van de woensdagclub bij het bestuur aan tafel zit. De voorzitter zegt dat dit niet meer nodig is omdat beide clubs hun eigen zaakjes regelen en dat alleen de financiŽn centraal door de penningmeester worden geregeld.

 7. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze jaarvergadering, zodat de groep gauw kan gaan spelen in twee groepen om de Annette Voragen Trofee, die zal gaan naar het hoogste percentage van de avond.

Hans van der Zande

Secretaris